Közérdekű adatok – „Az Ormánság Egészségéért” NKft.

A 2011. évi CXII. törvény valamint a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet szerint közzéteendő adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok  1. Hivatalos név: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság

2. Székhely: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
3. Postacím: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
4. Telefonszám: +36 73 580 044 / +36 73 580 045
5. Fax szám: –
6. Központi elektronikus levélcím:
7. Honlap URL: https://www.oekp.hu
8. Ügyfélszolgálat: Telefon: +36 73 580 044 / +36 73 580 045

Ügyfélszolgálat postacíme: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A

9. Ügyfélszolgálati vezető neve: Balázs Brigitta
10. Az ügyfélfogadás rendje: a székhelyen munkanapokon: 08:00-15:00-ig.

II. Szervezeti ábra Szervezeti ábra
III. A szerv vezetői
  1. A szerv vezetője: Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató

Telefon: +36 73 580 044
Telefax: –
Postacím: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
Elektronikus levélcím:

  1. A szervezeti egységek vezetői:

Orvosigazgató, Egészségfejlesztési Iroda vezetője: Dr. Barta Ildikó

Elektronikus levélcím:

Telefon: +36 73 580 044
Telefax: –
Postacím: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
Elektronikus levélcím:

Gazdasági igazgató: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73 580 044
Telefax: –
Postacím: 7960 Sellye Bodonyi Nándor u. 1/A
Elektronikus levélcím:

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs ilyen szerv
1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs ilyen szervezet
1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

Nincs ilyen közalapítvány
1.5. Lapok

I. Lapok (a közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok)

Nincs ilyen lap
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: (név, székhely, telefon, fax, cím, postacím, email, honlap)
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének ügyfélszolgálata: (telefon, fax, ügyfélfogadás helye, postacím, ügyfélfogadás rendje)
Országos Kórházi Főigazgatóság
1125 Budapest, Diós árok 3.
https://okfo.gov.hu/
+36 1 356 1522

Ügyfélkapcsolat
Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
Központi telefonszám: (06 1) 919 0343
Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas
OKFŐ Kommunikációs és PR Főosztály (06 1) 224 7418
1.7. Költségvetési szervek 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv: nincs ilyen szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szabályzatok:

SZMSZ

Társasági szerződés

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Térítési díj szabályzat

Közzétételi szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Betegjogi szabályzat

Ügyeleti szabályzat

Felügyelőbizottsági ügyrend

Belső ellenőrzési szabályzat

Javadalmazási szabályzat

Integritást sértő események  kezelésének szabályzata

Jogszabályok:
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
• 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
• 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény végrehajtásáról
• 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
• 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
• 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelettel
• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
• 1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
• 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
• 224/2008. (IX.9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
• 117/1998. (VI.3.) Kormányrendelet az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól
• 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
• 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
• 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
• 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
• 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
• 18/2007. (IV.17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
• 28/2000. (X.11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
• 1/2003. (I.21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
• 14/2007. (III.14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
• 44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
• Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv

1. A hatósági ügyek intézésnek rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nem releváns, a közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.
III. Közszolgáltatások  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: egészségügyi szolgáltatás
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalma a területi ellátási kötelezettséghez tartozó páciensek járóbeteg, diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, gondozása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje  

Szakrendelések

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési díj szabályzat
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Az adatközlő szerv szabályzataiban foglaltaknak megfelelően.
Ld. még:
Adatkezelői nyilvántartásAdatkezelési tájékoztatókTérítési díj szabályzat
V. Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe
2. Témája
3. A hozzáférés módja
4. A kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A szerv nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal
VI. Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
3. Eljárási szabályai
4. A testületi szerv üléseinek helye
5. A testületi szerv üléseinek ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, nyilvánossága
7. A testületi szerv üléseinek látogathatósági rendje
8. Az ülések napirendje
9. Testületi szerv döntéseinek felsorolása
Nem releváns, a közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

4. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. A törvény alapján közzéteendő koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, elutasítás indokai

Nem releváns, a közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.
VIII. Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Jelenleg nincs nyitott pályázat.
Aktuális pályázatainkat megtalálja az alábbi linkeken:PályázatokÁlláslehetőség
IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A hirdetmények, közlemények elérhetőek a honlapon:

https://oekp.hu/oek/hirek/

X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2-3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. Az adatvédelmi felelős személy neve

Közérdekű adatok közzétételi szabályzata: OEKP – Közzétételi szabályzat

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.
7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 1/A.
telefon: +36-73/580-044
E-mail: ;
Honlapunk: https://oekp.hu/
Adatvédelmi tisztviselő: Radnai Krisztina Tel.: +36-30/9856735; E-mail:

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatigénylések 2023
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az adatközlő szerv nem rendelkezik ilyen ÁSZF-fel
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az adatközlő szerv nem rendelkezik ilyen szerződéssel
XI. Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900122.tv

alapján a vezető tisztségviselőkre vonatkozó nyilvános adatok ide kattintva elérhetőek

 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Egyedi
közzétételi lista a szervre nem vonatkozik

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényességének ellenőrzése  
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Nincs ilyen adat
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésének jelentése:

ÁSZ elemzés Sellye

ÁSZ jelentés 2020.

ÁSZ egészségügyi elemzés

ÁSZ jelentés 2023

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapítása
Nincs ilyen adat
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Megjelenések száma: Teljesítmény adatok II
V. Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető
3.2. Költségvetések, beszámolók  
I. Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
Éves költségvetések:

OEKP – üzleti terv 2022

OEKP – üzleti terv 2021

OEKP – üzleti terv 2020

OEKP – üzleti terv 2019

OEKP – Üzleti terv 2018

OEKP – Üzleti terv 2017

OEKP – Üzleti terv 2016

II. Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Számviteli beszámolók:

OEKP – beszámoló 2022

OEKP – beszámoló 2021

OEKP – beszámoló 2020

OEKP – Beszámoló 2019

OEKP – beszámoló 2018

OEKP – Beszámoló 2017

OEKP – Beszámoló 2016

OEKP – Beszámoló 2015

OEKP – Beszámoló 2014

OEKP – Beszámoló 2013

OEKP – Beszámoló 2012

III. A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Foglalkoztatottak, vezetők és egyéb alkalmazottak adatai, juttatásaik

2022

II. Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatási program megvalósítási helye
Az adatközlő szerv költségvetéséből támogatást nem nyújtott
III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Szerződések

OEKP 5 millió Ft feletti szerződések 2022

OEKP 5millió Ft feletti szerződések 2021

OEKP 5millió Ft feletti szerződések2020

OEKP 5millió Ft feletti szerződések_2019

 

IV. Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.
V. Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Az adatközlő szervnél ilyen kifizetés nem történt.
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Pályázatok:

Pályázatok

Pályázatok

Támogatási szerződések:

OEKP_tamogatasi_szerzodes_tiop_2_1_2

OEKP_tamogatoi_okirat_tamop_6_2_4

OEKP_tamogatasi_szerzodes_ddop_3_1_3

OEKP_tamogatasi_szerzodes_efop_1_8_19

OEKP_támogatói_okirat_GINOP-6.1.5-17

OEKP_támogatási_szerződés_EMMI

VII. Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről
Az adatközlő szervnél közbeszerzési eljárás nem zajlott.

Egyedi közzétételi lista közzétételére az Intézmény nem kötelezett.

Különös közzétételi lista: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a vezető tisztségviselőkre vonatkozó adatokat ld. fent (2.XI.1.)

Adatok_közzétételre 2023

Közérdekű adatok archívum

Title

Title

Title

Title